۰

درباره ما

درباره ما

پروفایل شرکت

پروفایل شرکت

بی شک معیار ارزیابی یک سازمان ،پاسخگویی به نیازهای پیرامون خود است. درک نیازهای جامعه،ذینفعان،مشتریان، سازمان را در مسیر رشد و توسعه قرار داده و آن را از سایر رقبا متمایز مینماید.درک نیازها و ویژگی سازمانهای متعالی و توجه بر اصول مدیریت وکیفیت، ابزار مهمی برای پاسخگویی و بقاء در عرصه رقابت و توسعه است. درک و پایبندی به اصول مورد استفاده در تعالی سازمانی بعنوان چراغ راهنما برای شرکت عدل دور مد نظر است و راه را برای توسعه همه جانبه هموار نموده است. بخشی از این مفاهیم و اهداف به شرح ذیل است:
· ارزش افزایی مستمر برای مشتریان بالفعل و بالقوه از طریق درک ، پیش بینی و برآورده کردن نیازها ، انتظارات و فرصت ها اولین هدف در رسیدن به توسعه پایدار است.ما با نو آوری وبکارگیری منابع وتوانمندیها و شایستگی عوامل موثر، بدنبال خلق ارزش برای مشتریان خود هستیم.
· خلق آینده ای پایدار از طریق تعریف و در میان گذاشتن یک هدف بنیادین که مبنایی را برای چشم اندازها ، ارزش ها ، اخلاقیات و رفتارسازمانی فراگیر فراهم کرده و آینده ما را تضمین کند.
· توسعه قابلیت های سازمان، روش های عملکرد عملیاتی را برای قابلیت ها و ظرفیت های بالفعل و بالقوه تجزیه و تحلیل کرده و زمینه های توسعه مورد نیاز برای دستیابی به اهداف استراتژیک را شناسایی می کند.

سمت فرد مورد نظر

اسم فرد مورد نظر

اسم فرد مورد نظر

سمت فرد مورد نظر

سمت فرد مورد نظر

ما همواره در پی دستیابی به روش های نوینی هستیم که از طریق آنها بتوانیم موقعیت بهبود و مزیت رقابی کسب کنیم.

نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت عدل دور می باشد.